Informacje

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Kompostowanie to sprawdzony sposób na zagospodarowanie bioodpadów we własnym zakresie oraz uzyskanie ekologicznego nawozu bogatego w składniki odżywcze. Kompostując, dbasz o środowisko i oszczędzasz pieniądze! Informacje: co kompostować?, jak kompostować?, w czym kompostować ? znajdziesz tutaj:

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi, od 1 stycznia 2021 r., 4,00 zł/m-c od każdego mieszkańca.

Warunkiem zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa powyżej jest:

  • posiadanie kompostownika przydomowego,
  • kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
  • złożenie oświadczenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Kompostowanie powinno odbywać się w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, zanieczyszczania terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika,
  2. lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  3. lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Starogard Gdański, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym, Wójt Gminy Starogard Gdański stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt. 1 – 3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim wytwarzane bioodpady o przedkładanie sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu za każdy kolejny rok kalendarzowy, w którym odpady te będą kompostowane we własnym zakresie. Uzyskane w ten sposób dane posłużą przygotowaniu zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów oraz organizacji systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Sprawozdanie za rok 2021 należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.