Analizy i opracowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dane archiwalne obejmujące lata 2013 – 2019 dotyczące:

  • analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  • sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca.

Internet: http://www.zgwierzyca.pl