Miejsce zagospodarowania odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o.
Stary Las 9
, 83-200 Starogard Gdański

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. został utworzony w 2003 r. Jego udziałowcami jest 21 gmin, w tym Gmina Starogard Gdański. Zakład ma powierzchnię ok. 25 ha i jest położony w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice, w odległości 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego.

Zagospodarowanie odpadów na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” odbywa się z wykorzystaniem następujących instalacji:

 • instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • instalacja biologicznego przetwarzania odpadów – biostabilizacji z możliwością biosuszenia oraz kompostowania sklasyfikowana jako instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej,
 • kwatera mineralizacji sklasyfikowana jako instalacja w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Sortownia odpadów

Odpady przywożone do Zakładu wyładowywane są na płycie rozładowczej, którą stanowi strefa buforowa. W pierwszej kolejności ze strumienia odpadów wydzielane są odpady wielkogabarytowe, które trafiają następnie do punktu przerobu tych odpadów. Pozostałe odpady poddawane są sortowaniu wstępnemu, ze strumienia odpadów wydzielane są opakowania szklane, pozostałe odpady tarasujące oraz do osobnego zsypu drobna elektronika. Po sortowaniu wstępnym odpady trafiają do sita bębnowego, które rozbija zbite odpady, opróżnia je z worków oraz rozdziela na dwie frakcje wielkościowe: frakcja 0-80 mm i frakcja powyżej 80 mm. Frakcja 0-80 mm trafia na instalację biologicznego przetwarzania odpadów lub na kompostownię KNNER.

Sposób postępowania z odpadami jest zgodny z hierarchia ustaloną w art. 17. ustawy o odpadach  przy uwzględnieniu zapisów art. 207 ust.1 ustawy  Prawo ochrony środowiska oraz rozwiązań technologicznych przyjętych w Zakładzie. Frakcja gruba podlega rozdziałowi mechanicznemu (separator balistyczny, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator papieru, separator PE/PP) oraz sortowaniu ręcznemu. Pozyskane surowce (PET transparentny, PET niebieski, PET zielony, PET mix, folia mix, folia transparentna, papier mix, gazeta, karton, PE, PP, opakowania wielomateriałowe, frakcja energetyczna i inne) po zbelowaniu trafiają do magazynu. Pozostałość frakcji grubej kierowana jest do prasy, gdzie formowane są baloty trafiające następnie na kwaterę balastu (w przypadku spełniania kryteriów dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach).

Instalacja biologicznego przetwarzania (biostabilizacja, biosuszenie, kompostowanie)

Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na celowym wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany materii do uzyskania rozkładu lub przekształcenia zawartych w odpadach substancji organicznych w produkty, które można zwrócić do naturalnego obiegu materii.

Wyposażenie instalacji:

 • 16 sztuk reaktorów  o  konstrukcji żelbetowej, umieszczonych naprzeciw siebie w dwóch rzędach po 8 sztuk,
 • 16 sztuk wentylatorów, po jednym dla każdego z reaktorów,
 • 16 sztuk szafek sterujących, po jednej dla każdego z reaktorów,
 • 16 sztuk tkanin wielowarstwowych z półprzepuszczalną membraną po jednej dla każdego
  z reaktorów + 2 zapasowe,
 • 16 czujników (sond)  temperaturowych, po jednym dla każdego z reaktorów,
 • komputer wraz z oprogramowaniem sterującym procesem,
 • pomieszczenie z szafą sterowniczą i automatyką.                                                                                                               

Boksy do celów sortowni

Na terenie Zakładu znajduje się 12 boksów na odpady wyselekcjonowane, m.in. szkło, puszka aluminiowa, puszka stalowa, PET niebieski, transparentny, zielony, karton, gazeta, twardy plastik, folia mix, tetra pak, chemia gospodarcza, folia transparentna.

Kwatera balastu

Kwaterę stanowi niecka ziemna podzielona groblą na dwie części, otoczona obwałowaniem ziemnym. Powierzchnia kwatery po obrysie zewnętrznym wynosi 46 100 m2. Łączna pojemność kwatery wynosi 360 000 Mg. Składowisko ma budowę nadpoziomowo-podpoziomową. Na kwaterze składowane są odpady z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015  roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Kwatera mineralizacji

Kwatera mineralizacji odpadów ma powierzchnię ok. 35 700 m2. Kwatera jest podzielona groblami na cztery ćwiartki użytkowe. Technologia, zgodnie z ustawą o odpadach klasyfikowana jest jako proces unieszkodliwiania D8. Proces polega na umieszczeniu odpadów zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, i przyspieszeniu procesów biostabilizacji materii organicznej zawartej w odpadach, poprzez:

 • zagęszczenie odpadów kompaktorem,
 • ko-fermentację odpadów ze szlamami powstającymi w trakcie biologicznego oczyszczania odcieków (o kodzie 190812) w zakładowej oczyszczalni odcieków. Szlam dozowany jest w ilości 15 m3/d.

Magazyn na odpady niebezpieczne

Magazyn przeznaczony jest do czasowego przechowywania dowożonych odpadów azbestowych. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii odpady przekazywane są na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Podczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia MBR o przepustowości Q max=120 m3/d odbiera ścieki przemysłowe, wytwarzane przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o .W oczyszczani zachodzą następujące procesy technologiczne: nitryfikacja, denitryfikacja, ultrafiltracja, nanofiltracja i odwrócona osmoza. Po procesie podczyszczania oczyszczone ścieki przemysłowe trafiają do zbiornika ścieków oczyszczonych, a następnie wozami asenizacyjnymi wywożone są do podmiotów zewnętrznych na postawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych.

Zakład wyposażony jest w niezbędny sprzęt do prawidłowej eksploatacji instalacji:

 • ładowarki kołowe czołowe,
 • ładowarki kołowe teleskopowe,
 • koparko-ładowarka,
 • ciągnik rolniczy,
 • przyczepa samowyładowcza,
 • przyczepa asenizacyjna,
 • piaskarka,
 • kosiarka rotacyjna,
 • pług do odśnieżania,
 • zamiatarka ciągniona z opcją zraszania i szczotką boczną,
 • samochód min. 6×4 z urządzeniem hakowym,
 • samochód min. 8×6 z urządzeniem hakowym,
 • samochód dostawczy,
 • wózki widłowe z napędem wysokoprężnym,
 • wózki widłowe elektryczne w wersji przeciwwybuchowej,
 • przerzucarka bramowa do kompostu,
 • mobilne sito obrotowe z zestawem urządzeń do doczyszczania kompostu (biostabilatu) wyodrębniających frakcje lekkie (folie, tworzywa sztuczne) i frakcje ciężkie (frakcje mineralne, szkło),
 • rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych,
 • mobilna kruszarka do odpadów budowlanych,
 • kompaktor,
 • spycharka gąsienicowa,
 • zwijarka/rozwijarka do membran.

Internet: www.starylas.pl