Osiągnięte poziomy recyklingu

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Starogard Gdański zobowiązana jest osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.:

  • Co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
  • Co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Ponadto zgodnie z art. 3c cytowanej wyżej ustawy, Gmina Starogard Gdański zobowiązana jest ograniczyć do dnia 16 lipca 2020 r. ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

POZIOMY RECYKLINGU ZA ROK 2020:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

WymaganyOsiągnięty
˃ 50%30,14%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

WymaganyOsiągnięty
˃ 70%66,89%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

WymaganyOsiągnięty
˂ 35%10,14%

Dane archiwalne obejmujące lata 2013 – 2019 dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca.

Internet: http://www.zgwierzyca.pl