Osiągnięte poziomy recyklingu

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane były osiągnąć w 2022 roku:

  • Co najmniej 25% wagowo poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
  • Co najmniej 35% wagowo poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

POZIOMY RECYKLINGU ZA ROK 2022:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

WymaganyOsiągnięty
˃ 25%36,40%
,

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

WymaganyOsiągnięty
˂ 35%0,00%

Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazywał na obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych za rok 2022r. Poziom ten wyniósł  – 9,50%.

Dane archiwalne obejmujące lata 2013 – 2019 dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca.

Internet: http://www.zgwierzyca.pl