Opłaty

Do Państwa dyspozycji oddajemy Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – EBOI, które umożliwia wniesienie opłat z tytułu podatków drogą elektroniczną lub tradycyjną, po pobraniu blankietu do wpłaty oraz sprawdzenie zobowiązań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;

Zalogowanie możliwe jest dla osób posiadających profil zaufany.

Instrukcja jak założyć profil zaufany: Załóż profil zaufany – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przewodnik EBOI: Przewodnik EBOI

Link do platformy EBOI: https://eboi.ugstarogard.pl/eboi/

Metoda ustalania wysokości opłaty

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana metody, zgodnie z którą ustala się miesięczną wysokość opłaty. Dotychczasowy sposób ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego zastąpiła metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawki opłaty

Stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób selektywny od 1 stycznia 2021 r. wynoszą

I. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

  1. 36 zł od każdego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują nie więcej niż 3 osoby,
  2. 30 zł od mieszkańca  w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
  3. 26 zł od mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób, z tym, że stawka opłaty od 6 i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną wynosi 8 zł ( dla każdego z pierwszych pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość obowiązuje stawka 26 zł od mieszkańca).

II. Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

  1. 36 zł od każdego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują nie więcej niż 3 osoby,
  2. 30 zł od mieszkańca  w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
  3. 26 zł od mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

Sposób ustalenia wysokości opłaty dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Rada Gminy Starogard Gdański zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość  zwolnienia z tego tytuły wynosi 4 zł miesięcznie od mieszkańca.

Liczba osób zamieszkującychStawka opłaty za osobęWysokość miesięcznej opłatyZwolnienie  z tytułu kompostowania odpadów ‘’BIO’’ we własnym zakresieWysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia
136 zł36 zł4 zł32 zł
236 zł72 zł2 x 4 zł64 zł
336 zł108 zł3  x 4 zł96 zł
430 zł120 zł4 x 4 zł104 zł
526 zł130 zł5 x 4 zł110 zł
6     5 x 26 zł+ 8 zł138 zł6 x 4 zł114 zł
75 x 26 zł + 2 x 8 zł146 zł7 x 4 zł118 zł
85 x 26 zł + 3 x 8 zł154 zł8 x 4 zł122 zł
95 x 26 zł + 4 x 8 zł162 zł9 x 4 zł126 zł
105 x 26 zł + 5 x 8 zł170 zł10 x 4 zł130 zł
n (n>10)    5×26 zł +(n-5)x8 zł5×26 zł +(n-5)x8n x 4 zł5×26 zł +(n-5)x8 zł – n x 4 zł

Sposób ustalenia wysokości opłaty dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

Liczba mieszkańcówStawka opłatyWysokość miesięcznej opłaty
136 zł 36 zł
236 zł           72 zł
336 zł          108 zł
430 zł          120 zł
526 zł          130 zł
6 i więcej26 złliczba mieszkańców x 26 zł

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty i wydaje decyzję. W tej sytuacji wysokość opłaty określona w decyzji będzie dwukrotnie wyższa niż zadeklarowana.

Indywidualne rachunki bankowe

Numery indywidualnych rachunków do wpłat nie ulegają zmianie. Zmianie nie ulega również termin dokonywania opłat – opłaty należy wnosić przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Należność można również uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy.