Opłaty

Nowe indywidualne rachunki bankowe
Od 01.01.2020 r. obowiązek zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na Gminie Starogard Gdański. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (np. domów jednorodzinnych, bloków wielorodzinnych) zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji, na podstawie których zostaną im nadane indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat. Dla opłat uiszczanych od 1 stycznia 2020 r. przestają obowiązywać numery rachunków bankowych nadane przez Związek Gmin Wierzyca. Przed dokonaniem opłaty prosimy upewnić się czy wybrano właściwy numer rachunku.

Terminy płatności
Opłaty należy wnosić przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Należność można również uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy.

Wysokość opłat


Cena za odpady segregowane
Rodzaj gospodarstwaDo 70m²Powyżej 70m²
gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi 1 mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość32 zł
gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi więcej niż 1 mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość70 zł74 zł

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

W  przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, opłata sankcyjna wynosi dwukrotność opłaty podstawowej:

a) 64 zł od gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 1 mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość,
b) 140 zł od gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi więcej niż 1 mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość o powierzchni  do 70 m2,
c) 148 zł  od gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi więcej niż 1 mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość o powierzchni powyżej 70 m2.