Złóż deklarację

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Starogard Gdański obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z wystąpieniem naszej gminy ze Związku Gmin Wierzyca oraz nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji w Urzędzie Gminy.

Deklaracje należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Deklaracji nie należy przesyłać mailem oraz faksem.

W przypadku nie złożenia deklaracji przez podmiot zobowiązany, wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, nieruchomość będzie podlegała kontroli. W przypadku ich potwierdzenia zostanie wydana decyzja o zwiększeniu opłaty.

Deklaracje należy złożyć na odpowiednim formularzu tj.:

• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dla mieszkańców) – obowiązuje wzór deklaracji ST-1, 

• w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji, należy złożyć załącznik do deklaracji ST-Z, (np. gdy występuje współwłasność)

• dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację,

• dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa,

• deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej,

Osoba składająca deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w ustalonych terminach. Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.