Nieruchomości niezamieszkałe

Z dniem 1 stycznia 2020r. z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wyłączone:

  • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, instytucje publiczne),
  • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

położone na terenie Gminy Starogard Gdański.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele tych nieruchomości mają obowiązek podpisania umowy odbioru odpadów komunalnych z wybranym przez siebie wykonawcą. Umowa powinna zostać zawarta od 01.01.2020 r.

Wykaz podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Starogard Gdański dostępny jest w Rejestrze Działalności Regulowanej pod linkiem.

W oparciu o zapisy art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Starogard Gdański kontroluje posiadanie umów oraz dowodów uiszczania opłat.

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, o przystąpieniu , z dniem 24 czerwca 2020 r., do kontroli właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. 

Właściciele w/w nieruchomości  zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy  na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi . Kopię  umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z dowodami uiszczania opłaty należy przesłać, do Urzędu Gminy: pocztą tradycyjną, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub drogą mailową ( na adres: odpady@ugstarogard.pl).