Azbest

DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Gmina Starogard Gdański od wielu lat wspiera działania mające na celu utylizację i unieszkodliwienie  odpadów zawierających azbest z terenu gminy. Mieszkańcy planujący wymianę np. pokrycia dachowego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które:

 • posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Starogard Gdański, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym lub garażowym, na którym znajdują się materiały zawierające azbest oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;
 • zamierzają zlikwidować pokrycie dachowe lub elewacyjne zawierające azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub garażowego, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się budynek, na którym zamierza się zdemontować wyroby zawierające azbest – nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

Dotacja dla Wnioskodawców udzielana jest jednorazowo w wysokości 100% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w tym podatku VAT.

Dofinansowanie nie przysługuje na zadania zrealizowane przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji.

Szczegółowe informacje oraz zasady uzyskania dofinansowania dostępne są w dokumentach poniżej:

Uchwała nr IX/89/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Starogard Gdański

Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Starogard Gdański

PUNKT INFORMACYJNY

W Urzędzie Gminy Starogard Gdański, p. 303 (II piętro) funkcjonuje punkt informacyjny udzielający informacji w zakresie:

 • szkodliwości azbestu,
 • zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Powyższe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu +48 58 56 250 67

DZIAŁANIA Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ STAROGARD GDAŃSKI                        

RokKoszt całkowityKwota
dofinansowania
z WFOŚiGW
Wkład
własny
Całkowita ilość
unieszkodliwionych
odpadów w [Mg]
2014    32 345,67 zł  31 375,00 zł         970,67 zł61,670
2015    48 153,08 zł  40 930,00 zł      7 223,08 zł108,750
2016    28 066,23 zł  19 762,84 zł      8 303,39 zł54,710
2017    30 386,74 zł  22 790,05 zł      7 596,69 zł75,310
2018    22 921,06 zł            0,00 zł    22 921,06 zł50,430
2019    26 453,79 zł  16 054,00 zł    10 399,79 zł61,070
2020 41 044,24 zł 23 969,00 zł 17 075,24 zł83,940
2021 47 998,10 zł 28 798,00 zł 19 200,10 zł 89,710
2022/2023 41 834,45 zł 11 810,00 zł 30 024,45 zł72,790

ABC O AZBEŚCIE

Azbest to nazwa handlowa minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, sodu, wapnia lub żelaza). Minerały te przyjmują postać włókien. Jest to najcieńsze włókno pochodzenia naturalnego. Włókna azbestowe są odporne na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie. Azbest występuje m. in. w pokryciach dachowych (eternit, papa), rurach wodociągowych i kanalizacyjnych, kanałach kominowych, niepalnych materiałach budowlanych, farbach ogniotrwałych.

DLACZEGO AZBEST JEST GROŹNY?

Azbest zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego. Jego chorobotwórcze oddziaływanie powstaje na skutek rozpylenia w powietrzu włókien, uwalnianych m. in. w trakcie eksploatacji wyrobów zawierających azbest a także podczas  ich uszkodzenia. Niewłaściwe składowanie, usuwanie z dachów lub elewacji domów płyt azbestowych ( tzw. eternitu) powoduje, że z wdychanym powietrzem  włókna azbestowe trafiają do organizmu. Włókna azbestowe gromadzą się i pozostają w tkance płucnej przez całe życie człowieka, a zmiany chorobowe mogą pojawić się nawet po kilkudziesięciu latach. Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej oraz nowotworów. Rak płuc jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest.

JAK USUNĄĆ AZBEST?

Nigdy nie rób tego samodzielnie. Demontażem oraz utylizacją azbestu zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia, sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników. Pamiętaj, że wszystkie niebezpieczne materiały zawierające azbest muszą być unieszkodliwione w wyznaczonym do tego celu miejscu. Nie można składować azbestu na terenie posesji lub wyrzucać na dzikie wysypiska.

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia i życia ludzi 19 czerwca 1997 r. została uchwalona ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Na mocy jej zapisów od 1998 r. wprowadzono zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych, a od 1999 r. zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi na terenie kraju. W krajach Unii Europejskiej całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. 

Z chwilą wprowadzenia zakazu produkcji azbestu i obrotu materiałami azbestowymi, podstawowym problemem stało się jego usunięcie ze środowiska. W tym celu został uchwalony rządowy Program  Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r.

Cele Programu:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Plan unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest:

 • w latach 2009-2012 – ok. 28% odpadów (4 mln ton),
 • w latach 2013-2022 – ok. 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • w latach 2023-2032 – ok. 37% odpadów (5,4 mln ton).

Cele programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Zaplanowane działania:

 • do 2012r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 • utworzenie i uruchomienie Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających: egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne, zasilanie ESIP danymi z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 • zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

Informacje dotyczące usuwania azbestu, zmian legislacyjnych oraz źródeł finansowania projektów związanych z azbestem można znaleźć na następujących stronach:

www.bazaazbestowa.gov.pl

www.gajanet.pl