Osiągnięte poziomy recyklingu

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane były osiągnąć w 2021 roku:

  • Co najmniej 20% wagowo poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
  • Co najmniej 35% wagowo poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

POZIOMY RECYKLINGU ZA ROK 2021:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

WymaganyOsiągnięty
˃ 20%29,04%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

WymaganyOsiągnięty
˂ 35%1,66%

Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za rok 2020 i 2021. Wskaźnik ten wyniósł 5,52% za rok 2020 oraz 5.12% za rok 2021.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł w 2021 roku 49,85%.

Dane archiwalne obejmujące lata 2013 – 2019 dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca.

Internet: http://www.zgwierzyca.pl